บริษัท ทริปเปิ้ล อี เอ็นเนอร์ยี่ พลัส ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมพลังงานทดแทนโดยมีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญร่วมกันทำงาน ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบและติดตั้ง, ผลิต ,วิจัยและพัฒนา, รวมถึงการขายและบริการหลังการขายอย่างครบวงจร
 
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต,จำหน่ายและติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Collector), Solar Cell, เครื่องทำน้ำร้อนจากฮีทปั๊ม (Heat Pump),เครื่องทำน้ำร้อนจากแอร์และเครื่องกรองน้ำระบบ R.O.
ภายใต้เครื่องหมายการค้า
บริษัทฯ ยังมีนโยบายพัฒนาบุคคลากรในด้านต่างๆ ของบริษัทฯอย่างไม่หยุดยั้งเช่น ศึกษาดูงานต่างประเทศ ส่งเข้าฝึกอบรมกับสถาบันต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเข้าให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงสถานที่ เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆ มาทำการวิเคราะห์เพื่อจะได้นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ตรงจุดและบรรลุเป้าหมายตามที่ลูกค้าต้องการ
 
 
 
“ ตอบสนองเร็ว บริการเด่น เน้นคุณภาพ ”
อันเป็นเป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดมา
บริษัท ทริปเปิ้ล อี เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด ได้รับการรับรองระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2015 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
  • เราจะเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน แบบครบวงจร
พันธกิจ (Mission) 
  • สนองนโยบายและสนับสนุน การประหยัดพลังงาน,การรักษาสิ่งแวดล้อม, และการลดภาวะโลกร้อน
  • พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านบุคคลากร เทคโนโลยี เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
  • ออกแบบ, ผลิต และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบประหยัดพลังงานชนิดต่างๆ
  • ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับด้วยความเสมอภาค และราคายุติธรรม
  • ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด
  • มุ่งเน้นให้บุคลากรมีใจอนุรักษ์พลังงาน

 

 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2014 © TRIPLE E ENERGY PLUS CO.,LTD. All rights reserved.